หลักสูตร Ucrea

สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน โดยใช้การเล่าเรื่อง นิทาน เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียนอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่านกิจกรรม สื่อการสอน เปิดจินตนาการผ่านกิจกรรม แบบฝึกเพื่อการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน สนุกสนานกับเกมพัฒนาความคิดและประสาทสัมผัส

ระดับ อายุ 4 – 6 ปี

สื่อประกอบการสอน

  • หนังสือนิทาน 20 เล่ม
  • แบบฝึกหัด 20 เล่ม
  • ชุดเกมสื่อการเรียน 20 ชุด