หลักสูตร Bright I.G

เข้าใจหลักคณิตศาสตร์พื้นฐาน ผ่านการเรียนที่เด็กๆชอบ สนุก น่าค้นหา ด้วยบทเรียนที่ผสมผสานพื้นฐานคณิตศาสตร์เข้ากับ เรื่องราวชวนคิด นิทาน กิจกรรม เกมคณิตศาสตร์ และสื่อการสอนที่เอื้อให้นักเรียนได้คิดอย่างหลากหลาย เสริมสร้างจินตนาการ พัฒนากระบวนการคิด

Setting a firm foundation through the basics of math that perk the budding interest of young students through fairy tales, stories, activities, and imagination.

 • Systematizes the thinking process rather than teaching problem solving methods
 • The workbook helps develop calculation abilities
 • Assimilating mathematic principles by communicating with classmates
 • Lesson development through fun stories based on math related children’s stories and the utilization of everyday materials
 • A thinking power course based on activities that teaching tools
CMS Class
img-Primary-School-Book
Bright-IG, Primary School Books

18 textbooks, 72 workbooks

 • เกมคณิตศาสตร์: เล่นเกมที่ฝึกการคิดเลข การแก้ปัญหา และทักษะการคิดวิเคราะห์
 • กิจกรรมเชิงปฏิบัติ: ให้เด็กๆ ลงมือทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ เช่น การสร้างบล็อก การวัด การเปรียบเทียบ
 • สื่อการสอนที่น่าสนใจ: ใช้สื่อการสอนที่ดึงดูดความสนใจของเด็กๆ เช่น หนังสือ นิทาน เพลง วิดีโอ
 • สนับสนุนให้เด็กๆ ตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตัวเอง กระตุ้นให้เด็กๆ ชื่นชอบคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์คือพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน การเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ตั้งแต่ชั้นอนุบาลหรือประถมศึกษา เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เด็กๆ พัฒนาทักษะพื้นฐาน ฝึกการคิดอย่างมีระบบ ฝึกการแก้ปัญหา และสร้างความมั่นใจในการเรียนรู้

ทำไมต้องเรียนคณิตศาสตร์?

 • พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
 • ฝึกการคิดอย่างมีระบบ มีตรรกะ
 • เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
 • ช่วยให้เรียนรู้วิชาอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น
 • เตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต