หลักสูตร Black Hole

Designed for the students to develop advanced critical thinking skills through problem solving lessons. Fascinating games, and various mathematical activities.

หลักสูตร Black Hole ออกแบบมาเพื่อให้พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณชั้นสูง (higher order thinking) ด้วยบทเรียนที่ประกอบด้วยการแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย ปริศนาที่ท้าทาย เกมสนุกที่น่าสนใจ และกิจกรรมที่ต้องลงมือทำด้วยตนเองทางคณิตศาสตร์แบบต่างๆ

ระดับชั้น: ประถม 3-6 (8-12 ขวบ)
สื่อประกอบการสอน: หนังสือเรียน 48 เล่ม, แบบฝึก 48 เล่ม