โรงเรียนคณิตศาสตร์ อนุบาล ถึงประถมศึกษา

หลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา ที่ได้รับความเชื่อถือสูงสุดจากประเทศเกาหลีใต้ เพื่อพัฒนาความเข้าใจ ฝึกการคิดวิเคราะห์ กระตุ้นจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ช่วยให้นักเรียนค้นพบความสามารถของตนเอง และรักคณิตศาสตร์

อนุบาล – ประถม 6 (4 – 12 ขวบ)

CMS ต้นแบบหลักสูตรเสริมคณิตศาสตร์ ที่ใช้ในการเรียนการสอนของ อัฉริยะในประเทศเกาหลีใต้ โดยนำปรัชญาของ โสกราตีส (Socrates) มาสู่แนวทางการสอนของ CMS

พลิกโฉมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

จากเดิมที่ต้องการค้นหาคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว ด้วยวิธีคิดวิธีเดียว มาเป็นการร่วมกันค้นหาคำตอบที่หลากหลายในห้องเรียน ด้วยโจทย์ปัญหาที่เอื้อให้คิดต่าง และการตั้งคำถามปลายเปิด (Open-ended-questions) จากครูของ CMS นักเรียนจึงได้ฝึกทักษะการคิดการให้เหตุผล เพื่อสนับสนุนคำตอบของตน

CMS Class

มาเป็นนักสืบคณิตศาสตร์กับ CMS
สนุกสนานกับการเรียนคณิตศาสตร์แนวสืบสวนสอบสวน ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม และเกมคณิตศาสตร์ เพื่อเผย อัจฉริยภาพของผู้เรียน

หลักสูตรแบ่งเป็น 3 ระดับ

เน้นส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นอันเป็นธรรมชาติของเด็ก ผ่านกิจกรรมเรียนรู้ที่สนุก (Joyful) และการลงมือทำ (Try) พร้อมรายงานพัฒนาการให้ผู้ปกครองทราบหลังชั่วโมงเรียน

Ucrea (4-6 ขวบ)

  • ใช้การเล่าเรื่อง นิทาน และสื่อ ในบทเรียน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
  • เปิดจินตนาการผ่านกิจกรรม สื่อการสอนแนวใหม่ เกมพัฒนาความคิดและประสาทสัมผัส
  • สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Bright I-G (6-8 ขวบ)

  • เรียนรู้ผ่านการเล่น การลงมือทำ กิจกรรมกลุ่ม ฝึกทักษะการให้เหตุผล จากบทเรียนที่เอื้อให้คิดต่าง
  • แทรกทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐาน และตรวจสอบความเข้าใจ ผ่านคำถามจากครู

Black Hole (8-12 ขวบ)

  • พัฒนาทักษะการวางแผน การคิดวิเคราะห์ระดับสูง 
  • สอดแทรกเทคนิคและวิธีการแก้ปัญหาบนพื้นฐานการคิดเชิงสร้างสรรค์
  • เรียนรู้แบบร่วมมือช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Why is creativity so important?

”เรียนห้องละไม่เกิน 6 คน”

ห้องเรียนที่ CMS เซ็นทรัลบางนา ห้องละไม่เกิน 6 คน นักเรียนทุกคนจะได้ฝึกคิดในบริบทจริงด้วยตนเอง ใช้สื่อการสอนที่เข้าใจง่าย ผ่านการทดลอง ปริศนาและกลคณิตศาสตร์สุดท้าทาย เพื่อให้เข้าใจหลักคณิตศาสตร์ และนำไปใช้งานได้โดยไม่ต้องท่องจำ มีความสุขในชั่วโมงเรียน จึงให้ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ … แล้วเด็กๆ จะหลงรักคณิตศาสตร์

ทดลองเรียนฟรี

ขอเชิญน้องๆชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ทดลองเรียนได้ที่
CMS เซ็นทรัลบางนา ชั้น 5A
โทร 082-703-2999